Tien-Thanh

Tien-Thanh

(Thành Tiên)

Tổng số km đã chạy: 773km

Thành tích

Huy chương Save The Mekong 150km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 150km

Huy chương Save The Mekong 150km
Huy chương Thương Về Miền Trung 200km
Huy chương Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ 50km

Đã tham gia cuộc đua:

Save The Mekong

Save The Mekong

  • Kết quả: 163.8km / 150km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Thương về miền Trung

Thương về miền Trung

  • Kết quả: 232.4km / 200km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ

Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ

  • Kết quả: 108.8km / 50km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Tết đoàn viên theo cách riêng

Tết đoàn viên theo cách riêng

  • Kết quả: 278.9km / 97km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành