Nguyễn Thành Phú

Nguyễn Thành Phú

(phudieudo)

Thành tích

Huy chương Cùng miền Tây vượt hạn mặn 100km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 100km

Huy chương Cùng miền Tây vượt hạn mặn 100km
Huy chương Run for Pride 42km
Huy chương Bản lĩnh Việt Nam 150km
Huy chương Chạy để sáng tạo 100km
Huy chương Run for Vaccine 100km
Huy chương Chiến binh nhí dũng cảm 150km
Huy chương Walking in love 21km

Đã tham gia cuộc đua:

Walking in love

Walking in love

 • Kết quả: 72km / 21km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Sức mạnh nơ hồng

Sức mạnh nơ hồng

 • Kết quả: 158.7km / 100km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Run For Pride

Run For Pride

 • Kết quả: 44.4km / 42km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Chiến binh nhí dũng cảm

Chiến binh nhí dũng cảm

 • Kết quả: 236.5km / 150km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Cùng miền Tây vượt hạn mặn

Cùng miền Tây vượt hạn mặn

 • Kết quả: 665.8km / 100km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Bản lĩnh Việt Nam

Bản lĩnh Việt Nam

 • Kết quả: 493.7km / 150km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Chạy để sáng tạo

Chạy để sáng tạo

 • Kết quả: 479.5km / 100km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Run for Vaccine

Run for Vaccine

 • Kết quả: 474.9km / 100km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Ride safe, stay safe

Ride safe, stay safe

 • Kết quả: 14.5km / 50km
 • Còn 35.5km nữa