An Ho

An Ho

(An)

Thành tích

Huy chương Save The Mekong 10km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 10km

Huy chương Save The Mekong 10km
Huy chương Brave Đà Nẵng 20km
Huy chương Thương Về Miền Trung 20km
Huy chương Bản lĩnh Việt Nam 42km

Đã tham gia cuộc đua:

Sharing together

Sharing together

 • Kết quả: 1.3km / 21km
 • Hoàn thành: Còn 19.7km nữa
Save The Mekong

Save The Mekong

 • Kết quả: km / km
 • Còn 0km nữa
Màu Xanh Hy Vọng

Màu Xanh Hy Vọng

 • Kết quả: 4.8km / 20km
 • Còn 15.2km nữa
Brave Đà Nẵng

Brave Đà Nẵng

 • Kết quả: 20.1km / 20km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Bản lĩnh Việt Nam

Bản lĩnh Việt Nam

 • Kết quả: 42.1km / 42km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Chạy để sáng tạo

Chạy để sáng tạo

 • Kết quả: 39.5km / 42km
 • Còn 2.5km nữa