Nguyễn Trần Quốc Tuấn

Nguyễn Trần Quốc Tuấn

(Ông Tứng)

Tổng số km đã chạy: 151km

Đã tham gia cuộc đua:

Sharing together

Sharing together

  • Kết quả: 150.9km / 150km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành