Nguyễn Thành Long

Nguyễn Thành Long

(Sleeping Forest)

Tổng số km đã chạy: 487km

Đã tham gia cuộc đua:

Cùng miền Tây vượt hạn mặn

Cùng miền Tây vượt hạn mặn

  • Kết quả: 213km / 150km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Run for Vaccine

Run for Vaccine

  • Kết quả: 274.2km / 100km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành