Trần Hữu Nghiệp

Trần Hữu Nghiệp

(Neil )

Tổng số km đã chạy: 127km

Thành tích

Huy chương Bản lĩnh Việt Nam 21km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 21km

Huy chương Bản lĩnh Việt Nam 21km
Huy chương Chạy để sáng tạo 10km

Đã tham gia cuộc đua:

Bản lĩnh Việt Nam

Bản lĩnh Việt Nam

  • Kết quả: 126.5km / 21km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Chạy để sáng tạo

Chạy để sáng tạo

  • Kết quả: 126.5km / 10km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành