Trần Thị Hạnh Nguyên

Trần Thị Hạnh Nguyên

(Phoebe Nguyên)

Tổng số km đã chạy: 288km

Thành tích

Huy chương Save The Mekong 20km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 20km

Huy chương Save The Mekong 20km
Huy chương Brave Đà Nẵng 50km
Huy chương Thương Về Miền Trung 100km
Huy chương Bản lĩnh Việt Nam 100km

Đã tham gia cuộc đua:

Save The Mekong

Save The Mekong

  • Kết quả: 66.9km / 20km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Brave Đà Nẵng

Brave Đà Nẵng

  • Kết quả: 64.1km / 50km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Thương về miền Trung

Thương về miền Trung

  • Kết quả: 102.4km / 100km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Bản lĩnh Việt Nam

Bản lĩnh Việt Nam

  • Kết quả: 103.4km / 100km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành