Hiền nguyễn

Hiền nguyễn

(Hienxink)

Thành tích

Huy chương Chạy để sáng tạo 10km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 10km

Huy chương Chạy để sáng tạo 10km

Đã tham gia cuộc đua:

Chạy để sáng tạo

Chạy để sáng tạo

  • Kết quả: 29.4km / 10km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành