khanhnh2903

khanhnh2903

(Khanh Nguyen)

Tổng số km đã chạy: 615km

Thành tích

Huy chương Run for Pride 21km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 21km

Huy chương Run for Pride 21km
Huy chương Bản lĩnh Việt Nam 150km
Huy chương Run for Vaccine 100km
Huy chương Chạy để sáng tạo 100km

Đã tham gia cuộc đua:

Run For Pride

Run For Pride

  • Kết quả: 21.7km / 21km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Bản lĩnh Việt Nam

Bản lĩnh Việt Nam

  • Kết quả: 226.7km / 150km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Chạy để sáng tạo

Chạy để sáng tạo

  • Kết quả: 238.2km / 100km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Run for Vaccine

Run for Vaccine

  • Kết quả: 325.3km / 100km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành