Trần Đức Huy

Trần Đức Huy

(Đức Huy - PCST)

Thành tích

Huy chương Run for Pride 3km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 3km

Huy chương Run for Pride 3km

Đã tham gia cuộc đua:

Run For Pride

Run For Pride

  • Kết quả: 3.4km / 3km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành