Hung La

Hung La

(La Hung pcbt AT)

Thành tích

Huy chương Cùng miền Tây vượt hạn mặn 10km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 10km

Huy chương Cùng miền Tây vượt hạn mặn 10km
Huy chương Run for Pride 5km
Huy chương Chạy để sáng tạo 10km
Huy chương Bản lĩnh Việt Nam 10km

Đã tham gia cuộc đua:

Run For Pride

Run For Pride

  • Kết quả: 5.2km / 5km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Cùng miền Tây vượt hạn mặn

Cùng miền Tây vượt hạn mặn

  • Kết quả: 43.9km / 10km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Bản lĩnh Việt Nam

Bản lĩnh Việt Nam

  • Kết quả: 20.4km / 10km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Chạy để sáng tạo

Chạy để sáng tạo

  • Kết quả: 24.4km / 10km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành