Nguyễn Ngọc Yến Linh

Nguyễn Ngọc Yến Linh

(Ms. Yến Linh)

Thành tích

Huy chương Cùng miền Tây vượt hạn mặn 10km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 10km

Huy chương Cùng miền Tây vượt hạn mặn 10km
Huy chương Vietcombank Hanoi's Challenge 36km
Huy chương Run for Pride 3km
Huy chương Chạy để sáng tạo 10km
Huy chương Bản lĩnh Việt Nam 10km
Huy chương Sức mạnh nơ hồng 10km

Đã tham gia cuộc đua:

Run For Pride

Run For Pride

 • Kết quả: 9.5km / 3km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Cùng miền Tây vượt hạn mặn

Cùng miền Tây vượt hạn mặn

 • Kết quả: 68.8km / 10km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Vietcombank Hanoi's Challenge

Vietcombank Hanoi's Challenge

 • Kết quả: 65.2km / 36km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Bản lĩnh Việt Nam

Bản lĩnh Việt Nam

 • Kết quả: 20.8km / 10km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Chạy để sáng tạo

Chạy để sáng tạo

 • Kết quả: 43.3km / 10km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Ride safe, stay safe

Ride safe, stay safe

 • Kết quả: 0km / 50km
 • Còn 50km nữa
Walking in love

Walking in love

 • Kết quả: 0.7km / 10km
 • Còn 9.3km nữa
Sức mạnh nơ hồng

Sức mạnh nơ hồng

 • Kết quả: 79.1km / 10km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành