Luu Giang

Luu Giang

(NaRy)

Tổng số km đã chạy: 260km

Thành tích

Huy chương Vietcombank Hanoi's Challenge 116km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 116km

Huy chương Vietcombank Hanoi's Challenge 116km
Huy chương Run for Pride 10km
Huy chương Bản lĩnh Việt Nam 150km
Huy chương Chạy để sáng tạo 100km

Đã tham gia cuộc đua:

Run For Pride

Run For Pride

  • Kết quả: 10km / 10km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Vietcombank Hanoi's Challenge

Vietcombank Hanoi's Challenge

  • Kết quả: 289.1km / 116km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Bản lĩnh Việt Nam

Bản lĩnh Việt Nam

  • Kết quả: 169.9km / 150km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Chạy để sáng tạo

Chạy để sáng tạo

  • Kết quả: 141.6km / 100km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành