Le Phuoc China

Le Phuoc China

(Runner Q2)

Tổng số km đã chạy: 418km

Thành tích

Huy chương Save The Mekong 20km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 20km

Huy chương Save The Mekong 20km
Huy chương Brave Đà Nẵng 50km
Huy chương Màu Xanh Hy Vọng 50km
Huy chương Thương Về Miền Trung 50km
Huy chương Run For Sharing 100km
Huy chương Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ 50km

Đã tham gia cuộc đua:

Save The Mekong

Save The Mekong

 • Kết quả: 38.6km / 20km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Màu Xanh Hy Vọng

Màu Xanh Hy Vọng

 • Kết quả: 50.6km / 50km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Brave Đà Nẵng

Brave Đà Nẵng

 • Kết quả: 51.6km / 50km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Thương về miền Trung

Thương về miền Trung

 • Kết quả: 68.8km / 50km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Run For Sharing

Run For Sharing

 • Kết quả: 101.4km / 100km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ

Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ

 • Kết quả: 50.6km / 50km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Tết đoàn viên theo cách riêng

Tết đoàn viên theo cách riêng

 • Kết quả: 97.5km / 97km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành