Le Phuoc China

Le Phuoc China

(Runner Q2)

Tổng số km đã chạy: 531km

Thành tích

Huy chương Save The Mekong 20km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 20km

Đã tham gia cuộc đua:

Run For Pride

Run For Pride

 • Kết quả: 0km / 10km
 • Hoàn thành: Còn 10km nữa
Bản lĩnh Việt Nam

Bản lĩnh Việt Nam

 • Kết quả: 2.5km / 42km
 • Hoàn thành: Còn 39.5km nữa
Save The Mekong

Save The Mekong

 • Kết quả: 38.6km / 20km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Màu Xanh Hy Vọng

Màu Xanh Hy Vọng

 • Kết quả: 50.6km / 50km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Brave Đà Nẵng

Brave Đà Nẵng

 • Kết quả: 51.6km / 50km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Thương về miền Trung

Thương về miền Trung

 • Kết quả: 68.8km / 50km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Run For Sharing

Run For Sharing

 • Kết quả: 101.4km / 100km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ

Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ

 • Kết quả: 50.6km / 50km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Tết đoàn viên theo cách riêng

Tết đoàn viên theo cách riêng

 • Kết quả: 97.5km / 97km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Vì người phụ nữ yêu thương

Vì người phụ nữ yêu thương

 • Kết quả: 43.2km / 42km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Cùng miền Tây vượt hạn mặn

Cùng miền Tây vượt hạn mặn

 • Kết quả: 42.1km / 42km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành