Tien-Thanh

Tien-Thanh

(Thành Tiên)

Thành tích

Huy chương Save The Mekong 150km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 150km

Đã tham gia cuộc đua:

Save The Mekong

Save The Mekong

 • Kết quả: 163.8km / 150km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Thương về miền Trung

Thương về miền Trung

 • Kết quả: 232.4km / 200km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ

Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ

 • Kết quả: 108.8km / 50km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Tết đoàn viên theo cách riêng

Tết đoàn viên theo cách riêng

 • Kết quả: 278.9km / 97km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Chiến binh nhí dũng cảm

Chiến binh nhí dũng cảm

 • Kết quả: 170.5km / 150km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Cùng miền Tây vượt hạn mặn

Cùng miền Tây vượt hạn mặn

 • Kết quả: 214.4km / 150km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Bản lĩnh Việt Nam

Bản lĩnh Việt Nam

 • Kết quả: 192.5km / 150km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Chạy để sáng tạo

Chạy để sáng tạo

 • Kết quả: 192.5km / 100km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Run for Vaccine

Run for Vaccine

 • Kết quả: 182.9km / 100km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Ride safe, stay safe

Ride safe, stay safe

 • Kết quả: 40.1km / 500km
 • Còn 459.9km nữa
Sức mạnh nơ hồng

Sức mạnh nơ hồng

 • Kết quả: 201.7km / 100km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành