Phạm Trọng Sang

Phạm Trọng Sang

(Sang Hoi)

Tổng số km đã chạy: 144km

Thành tích

Huy chương Save The Mekong 50km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 50km

Huy chương Save The Mekong 50km
Huy chương Thương Về Miền Trung 50km
Huy chương Cùng miền Tây vượt hạn mặn 21km

Đã tham gia cuộc đua:

Save The Mekong

Save The Mekong

  • Kết quả: 58km / 50km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Thương về miền Trung

Thương về miền Trung

  • Kết quả: 50.6km / 50km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Cùng miền Tây vượt hạn mặn

Cùng miền Tây vượt hạn mặn

  • Kết quả: 35.4km / 21km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành