Vạn Bước Chân, Triệu Lần Chia Sẻ

Vạn Bước Chân, Triệu Lần Chia Sẻ

Tổng quãng đường của giải: 12.363km

Chúc mừng
156 Runners
đã hoàn thành cuộc đua

Kết quả

Finisher
Hoàn thành cuộc thi

Tỷ lệ phần trăm thành viên hoàn thành

80%

80%

156/ 193 Runners

Quỹ Hy vọng

4.800.000 vnđ
12%

0 40.000.000

Số người: 192

Nội dung giải